جدول تحلیل مشارکت و نظرات مردمی

میزان استفاده از خدمات الکترونیک

جدول تحلیل مشارکت و نظرات مردمی

میزان رضایت از پاسخگویی

جدول تحلیل مشارکت و نظرات مردمی

میزان رضایت از خدمات الکترونیک

جدول تحلیل مشارکت و نظرات مردمی

میزان مناسب بودن استفاده از خدمات در تارنما