توسعه اجتماعی و فرهنگی

خانهتوسعه اجتماعی و فرهنگی
توسعه اجتماعی و فرهنگی1399/4/10 5:14:08

همکاری شرکت عمران عالیشهر با استانداری و سازمان های مردم نهاد در خصوص قطع حلقه کرونا

به گفته مشاور دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی [...]