توسعه اجتماعی و فرهنگی

خانهتوسعه اجتماعی و فرهنگی
توسعه اجتماعی و فرهنگی1399/4/10 5:14:08

ضرورت استفاده از پتانسیل شهرهای جدید در فعالیت های فرهنگی و هنری/ ساخت 12 فضای فرهنگی از سال 96 تاکنون در شهرهای جدید

در نشست مشترک شرکت عمران شهرهای جدید با [...]