توسعه اجتماعی و فرهنگی

خانهتوسعه اجتماعی و فرهنگی
توسعه اجتماعی و فرهنگی1399/4/10 5:14:08

ابلاغ آیین نامه تهیه پیوست اجتماعی برای طراحی برنامه های کلان توسعه ای، ملی و بومی به تمامی دستگاه های اجرایی کشور

در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسید: ابلاغ [...]

مجموعه هشت جلدی کتاب شهرهای جدید/ بررسی شهرهای جدید از دیگاه معماری، فرهنگی و رویکردهای نوین پایداری شهری

مجموعه هشت جلدی کتاب شهرهای جدید با تمرکز بر [...]