معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد:

تکمیل پروژه های نیمه تمام در اولویت اقدامات 1400 باشد / تأکید بر پیگیری جدی پروژه های طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای جدیدطی سال جاری/ تمامی شهر ها موظف به پاسخگویی مناسب و ایجاد رضایت در متقاضیان هستند

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به اینکه طی یک سال گذشته برنامه و طرح های متعددی به خصوصدر حوزه زیرساخت های اجتماعی در شهرهای جدید آغاز شده است گفت: تمرکز اصلی مجموعه ستاد و سایر شرکتهای تابعه در سال جاری باید به نتیجه رساندن این برنامه ها بوده و از آغاز طرح های جدید مگر به ضرورت پرهیزشود.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرهای جدید حبیب اله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمرانشهرهای جدید در دیدار نوروزی با اعضای هیئت مدیره، مدیران و کارشناسان حوزه های مختلف شرکت مادرتخصصی ضمن تبریکسال جدید و قدردانی از زحمات آنان به بررسی اقدامات انجام شده طی یک سال گذشته و تشریح اهم اهداف و ابلاغ برنامه های پیش رودر سال 1400 پرداخت.

وی در این جلسه درخصوص وظایف حوزه های شهرسازی و اجتماعی بیان کرد: با توجه به این موضوع که اکثر مباحث خلاقانه و ایدههای نوین از دو مجموعه مذکور برخاسته و سایر بخش ها به عنوان مجری یا پشتوانه ایفای نقش می کنند؛ هرچه این حوزه ها مبتکرانه وخلاق تر عمل کنند می توانیم شاهد محقق شدن طیف بیشتری از اهداف خود در مجموعه شهرهای جدید باشیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سکونت جمعیت قابل توجهی از مردم در شهرهای جدید در مقطع فعلی بیان کرد: ما در اینشرایط بیش از گذشته موظف به فراهم آوردن یک محیط زندگی مناسب و سزاوار برای شهروندانمان هستیم، چراکه بسیاری از آن ها نهاز روی ناچاری بلکه به انتخاب خود این شهرها را نسبت به سایر مناطق حومه ای کلانشهرهایشان برای زندگی انتخاب کرده اند.

طاهرخانی در ادامه سخنان خود این مسئله را دلیل اصلی دوچندانی مسئولیت شرکت عمران شهرهای جدید در برابر شهروندان دانست وافزود: خوشبختانه جریان حرکتی در مجموعه شهرهای جدید به یک بلوغ رسیده است و نکته حائز اهمیت در این مقطع زمانی آن است کهبدانیم با چه سرعتی در این مسیر ایجاد شده باید حرکت کنیم تا به اهداف تعیین شده دست یابیم.

وی همچنین ضمن تأکید به بحث توسعه و گسترش زیرساخت های اجتماعی در شهرهای جدید طی سال پیش رو بیان کرد: این بخش بایددر برنامه های سال جدید با حساسیت بیشتری مورد توجه بوده و همکاری با سایر نهادها در پیشبرد برنامه های فرهنگی در اولویت امورقرار بگیرد.

این مقام مسئول همچنین تأکید کرد: منابع اعتباری ما در این جریان باید به صورت اهرم در جهت اجرای برنامه ها، سیاست ها و بهبودشرایط مورد استفاده قرارگیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی به کارگیری برنامه هایی که مشارکت فعال شهروندان را می طلبند نیز در اولویت دانست و گفت: در اینراستا ارزیابی لازم را به طرق مختلف از سوی جامعه بیرونی انجام داده و نتایج را انعکاس دهید.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ادامه داد: در حال حاضر استفاده از تمام ظرفیت های منابع داخلی و ملی برای پیشبرد و بهنتیجه رساندن پروژه ها به عنوان سیاست کلان در سطح شرکت و حتی وزارتخانه مد نظر قرار دارد؛ این درحالی است که می توانیم ادعاکنیم اگر این روند سرمایه گذاری در شهرهای جدید به صورت مستمر تا 5 سال آینده ادامه پیدا کند می تواند این مناطق را به سکونتگاههایی پایداری برای کشور تبدیل کند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه طی یک سال گذشته برنامه و طرح های متعددی به خصوص در حوزه زیرساخت های اجتماعی درشهرهای جدید آغاز شده است گفت: تمرکز اصلی مجموعه ستاد و سایر شرکت های تابعه در سال جاری باید به نتیجه رساندن اینبرنامه ها بوده و از آغاز طرح های جدید مگر به ضرورت پرهیز شود.

طاهرخانی در این راستا تأکید کرد: موضوع مهم و قابل توجه دیگر در برنامه های سال جاری تحقق پروژه های طرح اقدام ملی است کهباید به جد از سوی تمامی بخش ها پیگیری شود؛ طراحی منظر، معماری و آغاز همزمان اجرای خدمات با ساخت واحدهای مسکونی ازدیگر نکات قابل توجه در این حوزه به شمار می رود که ضروریست به آن توجه شود.

وی در این خصوص اضافه کرد: با توجه به افزایش قابل توجه جمعیت در شهرهای جدید توصیه می شود طی امضای یک تفاهنامه بامرکز آمار ایران؛ سرشماری دقیقی از جمعیت مذکور انجام شده و آمار دقیقی در اختیار مسئولین به منظور آگاهی از وضعیت جمعیتی وسکونت در شهرهای جدید قرار گیرد.

به گفته وی ارتقای کیفیت زندگی همواره از اولویت های اجرایی در مجموعه شهرهای جدید به شمار رفته و تمامی حوزه ها در وجوهمختلف اعم از خدماتی، اجتماعی، فرهنگی وباید به آن توجه و برنامه ریزی معینی داشته باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازار ملتهب مسکن در شرایط کنونی کشور بیان کرد: هرچندبخش بزرگی از این بحران تابع وضعیت کلان کشور است ولی ما باید برای رفع آن تلاش کنیم، وزارت راه و شهرسازی در حال حاضرطرح های گوناگونی برای رویارویی با این مشکل در نظر گرفته که طرح اقدام ملی مسکن، احداث شهرک و شهرهای نسل نوین نمونه ایاز آن ها به شمار می رود. خوشبختانه شرایط ساخت شهرک ها با مصوبه های اخیر تسهیل شده که ساخت نوع مسکونی آن چه توسطبخش خصوصی و چه در بخش های دولتی در اولویت قرار دارد؛ از این رو از مدیران و مسئولین این حوزه می خواهم تا ضمن بررسی اینسیاست موانع و مشکلات را گزارش داده تا بتوانیم برای رفع و استفاده حداکثری از این ظرفیت اقدامات خوبی را به انجام برسانیم.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید همچنین در این خصوص ادامه داد: بازار مسکن در شرایط خاصی قرار دارد؛ در مقاطع مختلفوعده های بسیاری به مردم در این حوزه داده شده که جهش های قیمتی، دشواری های آن را دوچندان کرده است اما خوشخبتانه علیرغم تمامی این مشکلات عملکرد شهرهای جدید در این بخش طی سال 1399، آمار خوبی را نشان می دهد؛ در این راستا از شرکت هایتابعه به خصوص در شهرهای جدید پرند، هشتگرد و پردیس می خواهم که در سال جدید جلسات بخش مسکن را به صورت منظم برگزار ونگاه پروژه ای به موضوعات داشته باشند

وی با اشاره به 5 هزار پروژه مسکن مهر جدید آغاز شده در شهر جدید پردیس نیز بیان کرد: پیشبرد و اتمام این پروژه ها قطعا به یکاستراتژی ویژه نیاز داشته و باید به جد مورد پیگیری قرار گیرد.

طاهرخانی ادامه داد: در این راستا تمامی شرکت ها موظف به پاسخگویی مناسب و ایجاد رضایت در متقاضیان بوده و باید عملکردکارگزاری های مسکن مهر را به طور پیوسته بررسی کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود ضمن تأکید براینکه در پیشبرد پروژه های طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای جدیدخطاب به مدیران گفت: قراردادهای مرتبط با پیمانکاران و بانک هرچه سریعتر انجام شده و پروژه ها بدون هیچ گونه معطلی در مسیراجرا قرار گیرند. همچنین قابل ذکر است که در حوزه پروژه های روبنایی و زیرساختی پروژه جدیدی آغاز نشده و منابع در دست برایتکمیل پروژه های نیمه تمام گذشته هزینه شود.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در ادامه سخنان خود با اشاره به حوزه حمل و نقل در این شهرها نیز بیان کرد: قطار حومه ایشهر جدید بهارستان تا اردیبهشت ماه باید آماده بهره برداری اولیه بوده و اقدامات لازم برای تکمیل متروی پرند نیز طی سال جاری باجدیت مورد پیگیری قرار گیرد. مسئولین در سطح ستاد و شهر همچنین برای اختصاص مسیرهای دوچرخه و پیاده راها در سطحشهرهای جدید برنامه ریزی کرده و این موضوع را در دستور کار سال جاری خود قرار دهند.

طاهرخانی در پایان سخنان خود اضافه کرد: تونل شهر جدید علوی نیز یکی از الزامات رونق این شهر در تسهیل دسترسی به صنایعغرب بندرعباس به شمار می رود که قطعا قابلیت افتتاح و بهره برداری اولیه را در سال 1400 خواهد داشت؛ از مسئولین مرتبط با اینحوزه می خواهم که این پروژه را نیز در اولویت کارهای خود در سال پیش رو قرار دهند.

همچنین مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در جلسه ای جداگانه به صورت ویدئو کنفرانس با مدیران عامل و اعضای هیئت مدیرهشرکت های تابعه در شهرهای جدید ضمن بررسی عملکرد شرکت ها در یک سال گذشته، به بیان برنامه ها و سیاست های تعیین شدهبرای سال 1400 در حوزه های گوناگون پرداخته و اقدامات مورد نیاز برای هر شهر را اعلام کرد.

لینک کوتاه نوشته
https://www.ntdc.ir/?p=13036
کد خبر
13036
بازدید
23329