برنامه ریزی و مدیریت بر ساخت و تحویل واحدهای مسکونی

مشاهده

پیگیری بر ایجاد
تاسیسات زیربنایی

مشاهده

رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری

مشاهده

حمایت از
پایان نامه دانشجویی

مشاهده

اجرای پروژه های ساخته شده از طریق مشارکت در محدوده شهرهای جدید

مشاهده

حمایت از فناوری های نوین
ساختمانی در محدوده
شهرهای جدید

مشاهده