برنامه ریزی و مدیریت بر ساخت و تحویل واحدهای مسکونی

مشاهده

اجرای پروژه های ساخته شده از طریق مشارکت در محدوده شهرهای جدید

مشاهده

اظهار نظر و پاسخگویی نسبت به استعلام‌خصوصی،  تخلفات،مغایرت‌هاودعاوی

مشاهده

حمایت از فناوری های نوین
ساختمانی در محدوده
شهرهای جدید

مشاهده

پیگیری بر

ایجاد تاسیسات زیربنایی

مشاهده

رسیدگی به

شکایات مکتوب و حضوری

مشاهده

حمایت از پایان‌نامه‌های

دانشجویی

مشاهده

حمایت از
پژوهشگران و صاحبان ایده‌های نو

مشاهده

صدور پروانه تأسیس
شهرک خصوصی

مشاهده

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

مشاهده
نظرسنجی خدمات الکترونیک