فروش زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده شهرهای جدید

مشاهده

واگذاری واحدهای ساخته شده در محدوده شهرهای جدید

مشاهده

برنامه ریزی و مدیریت بر ساخت و تحویل واحدهای مسکونی

مشاهده

تامین اسناد اتمام و مالکیت
مسکن مهر

مشاهده

پیگیری بر ایجاد
تاسیسات زیربنایی

مشاهده

رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری
(سامانه شهراه)

مشاهده

رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری
(سامانه سامد)

مشاهده

رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری
(سامانه دادور)

مشاهده

سامانه فرصت های سرمایه گذاری
در مسکن و ساختمان

مشاهده

حمایت از
پایان نامه دانشجویی

مشاهده

سامانه انجمن خیرین
راه و ترابری

مشاهده

سرمایه گذاری در
شهرهای جدید

مشاهده