نظرسنجی خدمات

عنوانخدمت

شناسه

مسؤول

شماره‌ تماس

شناسنامه

سطح

نحوهارایه

پیوند

زمان ارایه

توافقنامه‌ سطح‌ خدمت

1-ارائه موافقت اصولی و صدور مجوزها مرتبط با شهر جدید 15021699000
1-1-صدور پروانه احداث شهرهای جدید خصوصی 15021699100 رامین‌ساعد 02189356769 مشاهده ستاد حضوری 4‌ماه مشاهده
2-1-صدور پروانه تأسیس شهرک 15021699101 حسن‌خادم‌الرضا 02189356767 مشاهده ستاد حضوری/الکترونیک سامانه درخواست تأسیس شهرک 3‌ماه مشاهده
3-1-صدور پروانه بهره برداری از شهرک 15021699102 حسن‌خادم‌الرضا 02189356767 مشاهده ستاد حضوری 1ماه مشاهده
4-1-تعیین ضوابط و استاندارهای ایجاد باغ شهرها و شهرک ها و شهرهای جدید 15021699103 رامین‌ساعد 02189356769 مشاهده ستاد،توابع حضوری 6ماه مشاهده
5-1-اعمال ضوابط و استانداردهای ایجاد باغ شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید 15021699104  توابع مشاهده توابع 1ماه مشاهده
2-واگذاری زمین در محدوده شهر های جدید 15021700000
1-2-فروش زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده شهرهای جدید 15021700100 توابع مشاهده توابع حضوری/الکترونیک سامانه تدارک الکترونیکی دولت(ستاد) 1ماه مشاهده
2-2-انتقال زمین به دستگاه های دولتی در محدوده شهرهای جدید 15021700101 توابع مشاهده توابع حضوری 4ماه مشاهده
3-واگذاری واحد های ساخته شده در محدوده شهرهای جدید 1501171000 توابع مشاهده توابع حضوری/الکترونیک سامانه تدارک الکترونیکی دولت(ستاد) 1ماه مشاهده
4-آماده سازی اراضی در محدود شهرهای جدید 1502172000
1-4-تهیه طرح های آماده سازی اراضی در محدوده شهرهای جدید 15021702100 توابع مشاهده توابع حضوری 3سال مشاهده
2-4-آماده سازی اراضی در محدوده شهرهای جدید 15021702101 توابع مشاهده توابع حضوری 1سال مشاهده
5-طرح های شهری و تامین سکونتگاه برای متقاضیان بالقوه مسکن در محدود شهرهای جدید 15021703000
1-5-تهیه و تصویب طرح های جامع شهرهای جدید 15021703100 اکرم‌شوهانی 02189356736 مشاهده ستاد،توابع حضوری 2سال مشاهده
2-5-تهیه و تصویب طرح های تفصیلی شهرهای جدید 15021703101 مهرناز‌بیگدلی 02189356386 مشاهده ستاد،توابع حضوری 2سال مشاهده
3-5-برنامه ریزی و مدیریت بر ساخت و تحویل واحدهای مسکونی 15021703102 احمد‌میرزایی ۰۲۱۸۹۳۵۶۲۳۶ مشاهده ستاد،توابع حضوری/الکترونیک سامانه ها 5سال مشاهده
4-5-تأمین اسناد اتمام و مالکیت مسکن مهر 15021703103 توابع مشاهده توابع حضوری/الکترونیک سامانه ها 6ماه مشاهده
6-تجهیز شهرهای جدید 15021704000
1-6-پیگیری جهت استقرار دستگاه های خدمات رسان، دولتی و اجرایی 15021704100 توابع مشاهده توابع حضوری 6ماه مشاهده
2-6-پیگیری بر ایجاد تأسیسات زیربنایی 15021704101 محمود‌فرزان 02188776512 مشاهده ستاد،توابع حضوری/الکترونیک شهراه 9ماه مشاهده
3-6-احداث پایانه های حمل و نقل عمومی و خطوط ریلی 15021704102 توابع مشاهده توابع حضوری 6سال مشاهده
4-6-طراحی و مدیریت ساخت سیستم حمل و نقل ریلی 15021704103 جواد‌سوزبان 02188776512 مشاهده ستاد،توابع حضوری 6سال مشاهده
5-6-اجرای پروژه های ساخت از طریق مشارکت در محدوده شهرهای جدید 15021704104 توابع مشاهده توابع حضوری/الکترونیک  سامانه ها 1سال مشاهده
6-6-مدیریت بر ساخت انواع پروژه های روبنایی، تأسیساتی و رفاهی 15021704105 توابع مشاهده توابع حضوری 1سال مشاهده
7-6-اداره تأسیسات و تجهیزات محدوده شهرهای جدید 15021704106 توابع مشاهده توابع حضوری 6ماه مشاهده
7-حفظ و حراست اراضی و مستحدتات در محدود شهر های جدید 15061705000 توابع مشاهده توابع حضوری 1ماه مشاهده
8-حمایت از فناوری های نوین ساختمانی در محدوده شهرهای جدید 15051706000 مهرناز‌بیگدلی 02189356386 مشاهده ستاد،توابع حضوری/الکترونیک سامانه تکریم 2ماه مشاهده
9-پاسخگویی 15061707000
1-9-رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری مراجعین 15061707100 فاطمه‌اسناوندی ۰۲۱۸۹۳۵۶۱۲۰ مشاهده ستاد،توابع حضوری/الکترونیک سامانه ها 10روز مشاهده
2-9-اظهار نظر و پاسخگویی نسبت به استعلامات خصوصی، تخلفات، مغایرت ها و دعاوی 15061707101 محمد‌پاک‌نیت ۰۲۱۸۹۳۵۶۲۷۴ مشاهده ستاد،توابع حضوری/الکترونیک سامانه ها 8روز مشاهده
10-حمایت از پژوهش های مرتبط 15051708000
1-10-حمایت از پایان نامه های دانشجویی 15051708100 مهرناز‌بیگدلی ۰۲۱۸۹۳۵۶۳۸۶ مشاهده ستاد،توابع حضوری/الکترونیک سامانه تکریم 7ماه مشاهده
2-10-حمایت از پژوهشگران و صاحبان ایده های نو 15051708101 راحله‌تهمک 02189356652 مشاهده ستاد،توابع حضوری/الکترونیک سامانه تکریم 1ماه مشاهده