مجتبی پورخیز

مدیر کل دفتر مدیرعامل، روابط عمومی و ارزیابی عملکرد

لیسانس عمران و فوق لیسانس جغرافیای طبیعی.    از ۱۳۹۶ تا کنون

شماره تماس:  ۰۲۱-۸۸۸-۸۰۸-۹۸نمابر: ۰۲۱-۸۸۸-۷۶۶-۳۳

سوابق کاری

محسن زارعی

مدیرکل حراست، مشاور مدیرعامل

فوق لیسانس جغرافیای برنامه ریزی شهری. از ۱۳۹۳ تا کنون

شماره تماس:   ۰۲۱-۸۸۷-۷۸۵-۴۶ نمابر:  ۰۲۱-۸۸۶-۷۲۱-۰۴

سوابق کاری

محسن غیاثی

مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و امور ثبتی

دکتری حقوق.   از ۱۳۹۵ تا کنون

شماره تماس:    ۰۲۱-۸۸۷-۷۶۵-۱۷ نمابر:  ۰۲۱-۸۸۸-۸۴۸-۹۲

سوابق کاری

پروین نهروانیان

مدیرکل امور مالی، ذیحساب

کارشناس مدیریت بازرگانی, فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران.      از ۱۳۹۰ تا کنون

شماره تماس:  ۰۲۱-۸۸۷۷۲۱-۹۳  نمابر: ۰۲۱-۸۸۸-۸۰۸-۹۱

سوابق کاری

همتعلی عبدی نژاد

مدیرکل دفتر شهرسازی و معماری

کارشناس ارشد شهرسازی, فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران.    از ۱۳۹۲ تا کنون

شماره تماس:  ۰۲۱-۸۸۶-۷۲۱-۰۰  نمابر: ۰۲۱-۸۸۸-۸۳۷-۱۴

سوابق کاری

مهدی یحیی پور

مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی

از ۱۳۹۸ تا کنون

شماره تماس: 86-00-88-88-021  نمابر: 16-65-77-88-021

سوابق کاری

نادر عربی

مدیرکل توسعه امور مسکن

کارشناسی ارشد شهرسازی , فارغ‌التحصیل دانشگاه شهید بهشتی.    از ۱۳۹۴ تا کنون

شماره تماس:  ۰۲۱-۸۸۷-۷۶۵-۱۵  نمابر: ۰۲۱-۸۹۳-۵۶۷-۶۸

سوابق کاری

مسعود هاشمی

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری ، برنامه ریزی و بودجه

کارشناس مدیریت بازرگانی و کارشناس ارشد علوم اقتصادی.   از ۱۳۹۴ تا کنون

شماره تماس:  ۰۲۱-۸۸۸-۷۶۶-۲۳  نمابر: ۰۲۱-۸۹۳-۵۶۳-۹۸

سوابق کاری

حبیب اله چاغروندی

مدیرکل دفتر فنی ، اجرایی و نظارت

کارشناسی ارشد آمایش سرزمین گرایش شهرسازی از  ۱۳۹۸ تا کنون

شماره تماس:  ۵۲-۸۰۹-۸۸۸-۰۲۱  نمابر:  

سوابق کاری

احمد فرهادی پور

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و داده های مکانی

از ۱۳۹۶ تا کنون

شماره تماس:  ۰۲۱-۸۸۸-۷۶۶-۲۲  نمابر: ۰۲۱-۸۸۶-۷۲۰-۹۹

سوابق کاری

عبدالوهاب شُهلی بُر

سرپرست دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی

دکتری جامعه شناسیِ مسائل اجتماعی  از ۱۳۹۸ تا کنون

شماره تماس:  ۸۹-۵۶۳-۸۹۳-۰۲۱ نمابر:  

سوابق کاری