مهدی درویش زاده

مشاور و مدیرکل دفتر مدیرعامل، روابط عمومی و ارزیابی عملکرد

شماره تماس: 98-808-888-021 نمابر: 33-766-888-021   ایمیل سازمانی: .

سوابق کاری

 

مدیر کل حراست

شماره تماس: 46-785-887-021 نمابر: 04-721-886-021   ایمیل سازمانی:.

سوابق کاری

محسن غیاثی

مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و امور ثبتی

دکتری حقوق

شماره تماس: 17-765-887-021 نمابر: 92-848-888-021   ایمیل سازمانی: m.ghiasi@ntdc.ir

سوابق کاری

پروین نهروانیان

مدیرکل امور مالی، ذیحساب

کارشناس مدیریت بازرگانی, فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران

شماره تماس: 93-721-887-021 نمابر: 91-808-888-021   ایمیل سازمانی: p.nahravanian@ntdc.ir

سوابق کاری

علیرضا احسان فر

مدیرکل دفتر شهرسازی و معماری

شماره تماس: 00-721-886-021 نمابر: 14-837-888-021   ایمیل سازمانی: 

سوابق کاری

مهدی یحیی پور

مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی

شماره تماس: 86-800-888-021 نمابر: 16-765-887-021   ایمیل سازمانی: m.yahyapour@ntdc.ir

سوابق کاری

نادر عربی

مدیرکل توسعه امور مسکن

کارشناسی ارشد شهرسازی , فارغ‌التحصیل دانشگاه شهید بهشتی

شماره تماس: 15-765-887-021 نمابر: 68-567-893-021   ایمیل سازمانی: n.arabi@ntdc.ir

سوابق کاری

مسعود هاشمی

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری ، برنامه ریزی و بودجه

کارشناس مدیریت بازرگانی و کارشناس ارشد علوم اقتصادی

شماره تماس: 23-766-888-021 نمابر: 98-563-893-021   ایمیل سازمانی: ma.hashemi@ntdc.ir

سوابق کاری

پیمان عباسی

مدیرکل دفتر فنی ، اجرائی و نظارت

شماره تماس: 89356000-021 نمابر: 89356000-021   ایمیل سازمانی: 

سوابق کاری

احمد فرهادی پور

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و داده های مکانی

شماره تماس: 22-766-888-021 نمابر: 99-720-886-021   ایمیل سازمانی: a.farhadipour@ntdc.ir

سوابق کاری

مهرداد فتحی ناز

مدیرکل دفتر پیمان و امور قراردادها

شماره تماس:       07-66-87-88-021          نمابر:       83-66-35-89-021     ایمیل سازمانی:

سوابق کاری

علی وکیلی

مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک

شماره تماس:       52-19-88-88-021          نمابر:       83-66-35-89-021     ایمیل سازمانی:

سوابق کاری

سید علیرضا مکبری

مدیرکل دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی

شماره تماس:                نمابر:            ایمیل سازمانی:

سوابق کاری

محمد نظری

مدیر روابط عمومی 

کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی

شماره تماس: 34-561-893-021 نمابر: 99-720-886-021   ایمیل سازمانی: m.nazari@ntdc.ir

سوابق کاری

محمد جواد پورکاظمی

مشاور مدیرعامل در امور مجامع و شرکت ها

شماره تماس: 89356000-021 نمابر: 89356000-021   ایمیل سازمانی:

سوابق کاری

امین مسعودی

دستیار ویژه مدیر عامل

کارشناسی ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری و منطقه ای)

شماره تماس: 19-561-893-021 نمابر: 83-720-886-021   ایمیل سازمانی: a.masoudi@ntdc.ir

سوابق کاری