بهروز ملکی

مشاور مدیرعامل

کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه اصفهان (فارغ التحصیل: آبان 1376)
کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران (فارغ التحصیل: شهریور 1386)
دکتری اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس (فارغ التحصیل: دی 1392)

شماره تماس:  88-565-893-021    نمابر: 99-720-886-021      ایمیل سازمانی:

رزومه و سوابق شغلی

تحصیلات:

کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه اصفهان (فارغ التحصیل: آبان 1376)
کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران (فارغ التحصیل: شهریور 1386)
دکتری اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس (فارغ التحصیل: دی 1392)

سوابق حرفه ای:
مدیرکل برنامه و بودجه شرکت بازآفرینی شهری
مدیرکل تجهیز منابع مالی، فنی، اقتصادی و املاک شرکت بازآفرینی شهری
معاون مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی
رئیس گروه اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی
کارشناس اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی
کارشناس مطالعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران
سرناظر کارگاه شرکت مهاب قدس
ناظر کارگاه شرکت مهاب قدس

گالری تصاویر