حسین ایمانی جاجرمی

مشاور مدیرعامل

شماره تماس: 73-567-893-021    نمابر: 99-720-886-021  ایمیل سازمانی: h.imani@ntdc.ir

رزومه و سوابق شغلی

گالری تصاویر