محمد نظری

مدیر روابط عمومی

کاردانی و کارشناسی ناپیوسته روابط عمومی
کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی

شماره تماس: 34-561-893-021    نمابر: 99-720-886-021  ایمیل سازمانی: m.nazari@ntdc.ir           

رزومه و سوابق شغلی

سوابق شغلی:

– مسئول اعتبار طرحهای عمرانی استانها و مناطق پستی تهران 1379 لغایت 1386
– عضو کمیته تخصصی بررسی پیشنهادات معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیرعامل پست در سال 1385
– مسئول روابط عمومی مرکز آموزش پست از سال 1386 تا 1393
– مسئول واحد مالی مرکز آموزش و طرح های عمرانی از سال 1386 تا 1390
– عضو کمیته صرفه جویی و بهره وری شرکت پست در سال 1387
– معاون دبیرستان فنی شرکت پست از سال 1387
– مدیر دبیرستان فنی شرکت پست از سال 1391 تا 1393
– رییس اداره امور مالی، اداری و پشتیبانی مرکز آموزش پست از آبان ماه سال 1390 تا آذر ماه 1393
– مسئول روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 1392
– عضویت در کمیته نیاز سنجی آموزشی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 1393
– مدیر روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور از 1393
– عضو کمیته صیانت از حقوق مردم وزارت راه و شهرسازی در شرکت عمران شهرهای جدید کشور
– عضو شورای فرهنگی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
– عضو شورای هماهنگی اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی

گالری تصاویر