مهدی یحیی پور

مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی

شماره تماس: 86-800-888-021    نمابر: 16-765-887-021  ایمیل سازمانی: m.yahyapour@ntdc.ir

رزومه و سوابق شغلی

سوابق شغلی:

گالری تصاویر