مهندس حبیب اله طاهرخانی

معاون وزیر، رئیس هیات مدیره، مدیرعامل

کارشناس ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری و منطقه ای) از دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۸۰). از ۱۳۹۶ تاکنون

شماره تماس:  ۸۱-۷۲۰-۸۸۶-۰۲۱ نمابر: ۸۳-۷۲۰-۸۸۶-۰۲۱

سوابق کاری