مهندس حبیب اله طاهرخانی

معاون وزیر، رئیس هیات مدیره، مدیرعامل

کارشناس ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری و منطقه ای) از دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۸۰). از ۱۳۹۶ تاکنون

شماره تماس:  ۸۱-۷۲۰-۸۸۶-۰۲۱   نمابر: ۸۳-۷۲۰-۸۸۶-۰۲۱   ایمیل سازمانی: h.taherkhani@ntdc.ir

سوابق کاری