مهندس حبیب اله طاهرخانی

معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

کارشناس ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری و منطقه ای) از دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۸۰)

شماره تماس: ۸۱-۸۸۶۷۲۰-۰۲۱      نمابر: ۸۳-۸۸۶۷۲۰-۰۲۱     ایمیل سازمانی: h.taherkhani@ntdc.ir

رزومه و سوابق شغلی

دوره های آموزشی تکمیلی :

دوره آموزشی توسعه درآمد در شهرداری ها در دانشگاه اکسفورد بروکس انگلستان(۱۳۸۶)
دوره آموزشی رتبه بندی اعتباری در شرکت CI در لماسول قبرس ( ۱۳۸۹)
دوره آموزشی( study tour)توسعه پایدار شهری و رشد هوشمند در کشور آلمان نمونه موردی شهرهای برلین و هامبورگ(۱۳۹۴)

سمت های اجرایی :

عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید (از سال ۱۳۹۴ – ادامه دارد)
نائب رئیس ستاد شهرک سازی (از سال ۱۳۹۲ – ادامه دارد)
عضو شورای هم اندیشی و سیاستگذاری اندیشه ایرانشهر (از سال ۱۳۹۴ – ادامه دارد)
نماینده شرکت عمران شهرهای جدید در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (از سال ۱۳۹۴ تاکنون)
مدیر کل برنامه و بوجه شهرداری تهران (از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۲)
مشاور معاون برنامه ریزی شهرداری تهران (از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۰)
معاون مدیرکل در آمد شهرداری تهران و مدیر حوزه درآمد پایدار (از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۸۹)
معاون مرکز پژوهش های شهری و روستایی سازمان شهرداری های (از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۵)
مدیر پروژه طرح جامع درآمدی پایدار شهرداری تهران – تصویب طرح توسط شورای اسلامی شهر تهران (از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۸۷)
مدیر پروژه تدوین برنامه عملیاتی شهرداری تهران (۱۳۹۳-۱۳۹۷) تصویب طرح توسط شورای اسلامی شهر تهران (از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۲)
مدرس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) گروه شهرسازی (از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۱)
مدرس دوره های آموزشی شهرداران استان های قزوین، مازندران، مراکز استان ها(قم)، شوراهای اسلامی خراسان و… (از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۹۵)
قائم مقام سردبیر فصلنامه اقتصاد شهر (شماره ۱-۴)
دبیر بخش پژوهش فصلنامه مدیریت شهری(از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۰)
عضو کمیته تخصصی اصلاح و تأمین منابع درآمدی شهرداری های کشور و شهر تهران(از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۴)
کارشناس مسئول پروژه های مطالعاتی سیستم مطلوب حسابداری و بودجه نویسی شهرداری ها
کارشناس ناظر پروژه طراحی سیستم سنجش و ارزیابی بهره وری در شهرداری های کشور

افتخارات:

-مدیر نمونه شهرداری تهران- ۱۳۹۰
لوح تقدیر از UN-Habitat به دلیل ارائه تجربه طرح جامع درآمد پایدار در برنامه Best Practice- ۱۳۸۷
لوح تقدیر از کنفرانس بین المللی مدیریت به دلیل ارائه تجربیات مدیریتی، طرح جامع درآمد پایدار، رتبه بندی اعتباری شهرداری تهران و برنامه عملیاتی در ۳ کنفرانس متوالی
مدیر نمونه پژوهشی حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری سال ۱۳۹۱

مقالات، کتاب ها و سخنرانی ها :

ایجاد فضاهای قابل دفاع شهری – فصلنامه مدیریت شهری علمی پژوهشی – سال ۱۳۸۱
برنامه ریزی و مدیریت شهری مبانی نظری و چالش های تجربی – ناشر: انتشارات سازمان شهرداری ها – سال ۱۳۸۱
بررسی و تحلیل اتکای شهرداری بر درآمد فروش مازاد تراکم – مجله شهرداری ها شماره ۵۰ -سال ۱۳۸۴
مدیریت بافت تاریخی شهرداری های ایران(چالش ها و راهبردها) – فصلنامه مدیریت شهری شماره ۱۸ علمی-پژوهشی – سال ۱۳۸۵
تفرق سیاسی و مدیریتی در اداره منطقه کلان شهری تهران – دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت – سال ۱۳۸۵
حاکمیت شهر- منطقه تهران چالش ها و روندها – نشریه هنرهای زیبا شماره ۲۹ علمی و پژوهشی – ۱۳۸۶
طرح جامع درآمد پیادار شهری تهران – پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت – سال ۱۳۸۶
چشم انداز نظام حاکمیت منطقه کلن شهری تهران – نشریه هنرهای زیبا شماره ۳۲ علمی و پژوهشی – سال ۱۳۸۷
آسیب شناسی مدل ادار امور شهر در ایران – فصلنامه پژوهش های جغرافیایی علمی – پژوهشی – سال ۱۳۸۷
بررسی انتخاب مستقیم شهرداران در بهبود شاخص های حکمروایی شهری ایران – فصلنامه صفحه شماره ۴۶ علمی و پژوهشی – سال ۱۳۸۷
مبانی نظری بهسازی سکونتگاههای غیر رسمی – انتشارات سازمان شهرداریهای کشور – سال ۱۳۸۸
رتبه بندی اعتباری شهرداری – هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت – سال ۱۳۸۸
تامین مالی طرح جامع شهر تهران مشکلات و راهکاره – دومین همایش مالی شهرداری – سال ۱۳۸۸
تحقق طرحهای توسعه شهری در گروه ارتباط مطلوب مدیریت و برنامه ریزی شهری – مجله شوراها – سال ۱۳۸۹
نظام مدیریت شهری در برنامه پنجم توسعه – ناشر نشر شهر – سال ۱۳۹۰
بررسی الزام های مالی تبدیل شهرداری تهران به نهاد اجتماعی – کنفرانس شهرداری به منزله نهاد اجتماعی – سال ۱۳۹۰
تدوین برنامه میان مدت شهرداری ها در ایران ( نمونه تهران ) – نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت – سال ۱۳۹۰
بودجه ریزی بر مبنای عملکرد – پنجمین همایش مالی شهرداریها – سال ۱۳۹۱
تامین های فضاهای پایدار شهری – اولین همایش ملی فضاهای عمومی شهری پایدار دانشگاه هنر – سال ۱۳۹۲
ضرورت های تغییر نظام درآمدی شهرداریها – یادداشت روزنامه اقتصاد – سال ۱۳۹۲
تحلیل بر جایگاه شهرهای جدید در توسعه مسکن کشور – چهاردهمین همایش سیاست توسعه مسکن در ایران – سال ۱۳۹۳
تحلیلی بر تجربه شهرهای جدید ایران بعد ازانقلاب – پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران – سال ۱۳۹۳
انتقال پایتخت موضوعی بحث برانگیر – یادداشت روزنامه اقتصاد – سال ۱۳۹۴
بررسی اثرات ملاحظات اجتماعی بر رویکردها و سیاست های طرحهای نوسازی بافت فرسوده – کنفرانس بین المللی پژوهشگاه کاربردی در مهندسی عمران – سال ۱۳۹۴
ضرورت تدوین سیاست ملی شهری – شانزدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران دانشگاه تهران – سال ۱۳۹۵
گژکارکردی نظام درآمدی شهرداری ها و دهیاری ها در نظام مدیریت سرزمین – دومین همایش ملی مدیریت خردمندانه فضای سرزمین دانشگاه تهران – سال ۱۳۹۵
زیان نیمه کاره ها برای اقتصاد شهر تهران – روزنامه دنیای اقتصاد – ۱۳۹۵
Governance of Tehran city – کنفرانس شهر و منطقه شهری – سال ۲۰۰۶
Examination of effects of direct election of mayors in improving irans urban governance – کنفرانس اروپایی شهر زندگی – سال ۲۰۱۰

گالری تصاویر