صادق اکبری

عضو هیئت مدیره

دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه از دانشگاه تهران

شماره تماس:  ۰۲۱-۸۸۸-۸۴۱-۶۴نمابر: ۰۲۱-۸۸۶-۷۲۰-۸۳

سوابق کاری

زهره داودپور

عضو هیئت مدیره

دکتری شهرسازی. از ۱۳۹۶ تاکنون

شماره تماس:   ۰۲۱-۸۸۶-۷۲۱-۰۰ نمابر:  ۰۲۱-۸۸۸-۸۳۷-۱۴

سوابق کاری

یدالله رحمانی

عضو هیئت مدیره

لیسانس اقتصاد نظری از دانشگاه شیراز
فوق لیسانس برنامه ریزی سیستم های اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی

شماره تماس: 77-766-888-021  نمابر: 76-766-888-021

سوابق کاری

محمدرضا توکلی

عضو هیئت مدیره

مهندس عمران، کارشناس ارشد جغرافیای برنامه ریزی شهری. از ۱۳۹۹ تا کنون

شماره تماس:   ۰۲۱-۸۸۸-۸۹۴-۴۹ نمابر:  ۰۲۱-۸۸۸-۸۰۹-۵۲

سوابق کاری