صادق اکبری

عضو هیئت مدیره

دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه از دانشگاه تهران

 شماره تماس : 88884164-021    نمابر: 021-88672083    ایمیل سازمانی:sa.akbari@ntdc.ir 

سوابق کاری

زهره داودپور

عضو هیئت مدیره

دکتری شهرسازی

شماره تماس : 021-88672100     نمابر: 021-88883714     ایمیل سازمانی: z.davoudpour@ntdc.ir 

سوابق کاری

یدالله رحمانی

عضو هیئت مدیره

لیسانس اقتصاد نظری از دانشگاه شیراز
فوق لیسانس برنامه ریزی سیستم های اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی

شماره تماس: 77-766-888-021     نمابر: 76-766-888-021     ایمیل سازمانی : yd.rahmani@ntdc

سوابق کاری

محمدرضا توکلی

عضو هیئت مدیره

مهندس عمران، کارشناس ارشد جغرافیای برنامه ریزی شهری

 شماره تماس : 88889449-021    نمابر:021-88880952      ایمیل سازمانی:  m.tavakoli@ntdc.ir

سوابق کاری