پرسش های متداول شهرسازی و معماری

خانهپرسش های متداول شهرسازی و معماری
پرسش های متداول شهرسازی و معماری1398/10/21 7:43:25
مدارک لازم جهت اخذ پروانه بهره برداری شهرک چیست؟1398/10/18 13:50:16

اراضی محدوده شهرک به سه قسمت و عملیات اجرائی آن به سه بخش به شرح جدول زیر تقسیم می گردد و پس از خاتمه عملیات در هر بخش از هر قسمت، شهرک ساز باید گزارش نتیجه عملیات انجام شده را همراه با نقشه های تفکیکی و گواهی مهندس مشاور در مورد خاتمه عملیات اجرائی آن بخش جهت صدور مجوز بهره برداری هر یک از قسمت های سه گانه و اجازه تفکیک و فروش قطعات همان بخش به شرکت مادرتخصصی تحویل دهد.

مدارک لازم جهت اخذ پروانه تاسیس شهرک چیست؟1398/10/18 13:49:30

متقاضیان پروانه احداث شهرک، تقاضای خود را با ذکر دلایل احداث شهرک، همراه با گزارش توجیهی مبنی بر انطباق مورد با طرح ناحیه ای یا سایر طرح های توسعه و عمران مصوب و توجیه مناسب بودن زمین از لحاظ شبکه های ارتباطی و مواصلاتی و امکانات تأمین آب و برق و چگونگی تأمین آن ها همراه ایده اولیه )فاز صفر( شهرک به انضمام سایر مدارک لازم به شرح زیر در ۳ نسخه تهیه و به سازمان مسکن و شهرسازی استان تسلیم می کنند .
۱-نقشه ثبتی به انضمام فتوکپی اسناد مالکیت به نام متقاضی و در صورتی که زمین مورد نظر بیش از یک مالک اعم از مشاع یا مفروز داشته باشد، فتوکپی شرکت نامه یا قرارداد یا موافقتنامه بین مالکین .
۲-گواهی شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو از نظر وجود یا امکان ایجاد منابع آب و برق کافی برای تأمین احتیاجات شهرک در قالب سقف جمعیتی و برنامه های احداث شهرک
۳-توجیه بلامانع بودن زمین مورد نظر از لحاظ رعایت حریم های قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در مورد اراضی مشجر و باغ ها (بند ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴ آیین نامه استفاده از اراضی واحداث بنا)
۴-ارائه گواهی بلامانع بودن استفاده از زمین)به ویژه از نظر عدم تخریب اراضی کشاورزی( از اداره جهاد کشاورزی و اینکه زمین مورد نظر جزء اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی و یا ملی شده یا دولتی )موات( نبوده یا در صورتی که جزء این قبیل اراضی باشد مجوزهای لازم در مورد آن ها قبلا اخذ شده است .
۵-ارائه گواهی شهرداری یا سایر مراجع ذیربط و تأیید دبیرخانه کمیته کارگروه)سازمان مسکن و شهرسازی استان( مبنی بر اینکه زمین مورد نظر در محدوده قانونی یا حریم شهرهای مجاور قرار نگرفته است. در صورت اختلاف نظر بین شهرداری و دبیرخانه کمیته کارگروه، نظر دبیرخانه کمیته کارگروه که به استناد طرح های مصوب کمیته کارگروه و شورای استان اعلام می شود ملاک عمل خواهد بود .
۶-ارائه موافقت اصولی سازمان ذیربط در مورد شهرک های غیر مسکونی.

تعریف شهرک چیست؟1398/10/18 13:48:52

بر اساس قانون و آئین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها، شهرک محلی است که در خارج از حریم شهرها برای احداث واحد های مسکونی قابل تملک شخصی به همراه کلیه بناها و تأسیسات مورد نیاز عمومی و اجتماعی سکنه به صورت مجتمع برای سکونت دائم و تأمین نیازهای عمومی و اجتماعی و رفاهی شاغلین بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی یک منطقه و یا به منظور استفاده گردشگری، تفریحی، زیارتی، تجارتی، تحقیقات و فناوری، صنعتی و سایر شهرک های تخصصی ایجاد و توسط هیأت امنا اداره می گردد. حداقل جمعیت سکونت در شهرک های مسکونی (۲۰۰۰) نفر در حداقل (۵۰۰) قطعه مسکونی می باشد.

چه زمانی شهرداری در شهر جدید مستقر می شود؟1398/10/18 13:48:06

پس از اسکان حداقل ده هزار نفر جمعیت در شهر جدید شرکت مادر بر اساس گزارش شرکت وابسته یا متقاضی غیردولتی مراتب را به وزارت راه و شهرسازی اطلاع می دهد. وزارت یادشده پس از حصول اطمینان از اسکان جمعیت مذکور، مراتب را به وزارت کشور اعلام می کند. وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به تشکیل شورای شهر و ایجاد شهرداری حتی اگر طرح شهر جدید به پایان نرسیده باشد، اقدام کند. (ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید)

شهر جدید به چه نقاطی اطلاق می شود؟1398/10/18 13:47:14

شهر جدید به نقاط جمعیتی اطلاق می گردد که در چهارچوب طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها) هرکدام که بزرگ تر باشد( برای اسکان حداقل سی هزارنفر به اضافه ساختمان ها و تأسیسات موردنیاز عمومی، خدماتی، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن پیش بینی می شود. (ماده ۱ قانون ایجاد شهرهای جدید)
ضرورت و مکان ایجاد شهر جدید با تعیین سقف جمعیتی)حداقل سی هزارنفر( با رعایت سیاست های دولت در قالب طرح کالبدی ملی، منطقه ای و یا ناحیه ای به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب شورای عالی می رسد. (ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید)

ایجاد شهر جدید خصوصی به چه صورت است؟1398/10/18 13:46:35

احداث شهر جدید توسط بخش غیردولتی، پس از تصویب شورای عالی مستلزم اخذ پروانه احداث از وزارت راه و شهرسازی می باشد و نظارت لازم بر چگونگی احداث حسب مورد از طریق وزارت مزبور صورت می گیرد. تعیین تعرفه حق نظارت مربوط، بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب هیأت وزیران اجرا می شود. (ماده ۱۳ قانون ایجاد شهرهای جدید)

پیشنهاد طرح های پژوهشی به شرکت از چه طریقی ممکن است؟1398/10/18 13:45:49

طرح های پژوهشی توسط مراکز پژوهشی یا مراکز دانشگاهی، به شرکت پیشنهاد می شود. پس از ارسال درخواست توسط مراکز مذکور بر اساس محورهای پژوهشی شرکت که هرساله اعلام می گردد، درخواست پژوهشی در شورای پژوهش بررسی و نتایج آن اعلام می گردد.

حمایت از پایان نامه های دانشجویی تحت چه شرایط و مراحلی انجام می شود؟1398/10/18 13:44:59

پس از ارسال درخواست متقاضی و پروپزال بر اساس فرم شماره ۱، پروپزال در شورای پژوهش بررسی و درصورت تطابق با معیارها و محورهای شرکت، پس از تصویب پروپوزال در دانشگاه مربوطه و شورای پژوهشی شرکت مادر با اعلام معاونت توسعه مسکن و شهرسازی، قرارداد بین شرکت مادر و یا شرکت های تابعه و دانشجو منعقد می گردد. همچنین در حین انجام پایان نامه، استاد راهنما به عنوان ناظر علمی شرکت مادر و یا شرکت تابعه تعیین می گردد. پس از دفاع موفق دانشجو، دانشگاه ضمن تکمیل فرم شماره ۳ و ارسال خروجی های پایان نامه، خاتمه پایان نامه را به شرکت مادر یا شرکت تابعه اعلام می نماید.
ارزیابی پایان نامه ها براساس معیارهای ارزیابی تعیین شده توسط شورا ، پس از دفاع از پایان نامه در دانشگاه مربوطه و ارائه نتایج و سخنرانی در شرکت مادر یا شرکت تابعه صورت می گیرد.
دانشجو متعهد می گردد در انتهای هر نیمسال تحصیلی دانشگاه مربوطه، گزارش پیشرفت کار پژوهش را بر اساس تایید استاد راهنما در فرم شماره ۲ به همراه ضمائم مربوطه به شرکت مادر یا شرکت تابعه ارائه نماید. این گزارش ملاک پرداخت شرکت خواهد بود. همچنین در نهایت خروجی های پایان نامه شامل مقالات مستخرج، متن پایان نامه و گزارش سیاستی)مدیریتی(مستخرج از پایان نامه، می باید به شرکت مادر یا شرکت تابعه تحویل شوند. پرداخت های مالی شرکت بر اساس ضوابط، پس از انجام نیمی از تحقیق تا پایان انجام تعهدات دانشجو به شرکت، صورت می گیرد.