آغاز سال 1400و قرن جدید را به تمامی همکاران عزیزم در مجموعه شهرهای جدید و همچنین شهروندان محترم این شهرها تبریک گفته واز همه افرادی که ما را در مسیر توسعه و تحقق برنامه ها و اقدامات مجموعه شهرهای جدید و وزارت راه و شهرسازی از جملهاستانداران محترم، معاونین عمران استانداری، مدیران کل شهرسازی استان ها، شهرداران، شوراهای شهر، مقامات استانی وشهرستانی کمک کردند؛ قدردانی می کنم.

سال 1400 قطعا سالی ویژه برای مجموعه شهرهای جدید محسوب خواهد شد چراکه ما باید در تداوم فعالیت های آغاز شده در حوزهارتقای کیفیت زندگی گامی استوارتر برداشته و آن ها را با مسئولیت پذیری و تلاش همه همکاران در ستاد و مجموعه صف شهرهای جدیدبه اتمام برسانیم.

بهره برداری از پروژه قطار برقی اصفهانبهارستان در سال پیش رو یکی از اقدامات ویژه برای ما در این سال به شمار می رود کهبدون شک در جمعیت پذیری، ارتقای کیفیت زندگی و تسهیل در دسترسی این شهر نقش بسزایی خواهد داشت. از سویی دیگر پروژههای زیرساختی و خدماتی بسیاری در مجموعه شهرهای جدید وجود دارد که باید با تلاش شما همکاران عزیز به نتیجه برسد؛ در اینراستا ضروری است در معدود شهرهایی که بخشی از پروژه های مسکن مهرشان همچنان باقی مانده شرایط زندگی مناسبی را برایساکنینی که به ما اعتماد کرده و این مناطق را برای سکونتشان برگزیدند؛ فراهم کنیم. احداث خدمات، توسعه زیرساخت ها، محوطهسازی و اماده سازی مناسب، توسعه فضاهای سبز، ورزشی، فرهنگی و مذهبی جزو اولویت های ما در سال 1400 خواهد بود که باید باشدت بیشتری آن ها را پیگیری کنیم.

سال جدید مقطع خاصی برای تاریخ شهرهای جدید است چراکه این شهرها مورد اقبال قرار گرفته اند و ما باید  قدر آن را بدانیم و باسرمایه گذاری گسترده تر و تلاش بیشتر در حوزه های گوناگون، سالی ویژه را در تاریخ این شهرها رقم زده و به یادگار بگذاریم.

گفتنی است محور جدیدی در فعالیت های مجموعه شرکت های عمران شهرهای جدید تحت عنوانتوسعه شهرک هاتعریف شده استکه در قالب راهکاری مناسب به خصوص برای پاسخگویی به نیاز مسئولین در محدوده کلان شهرها که با بیشترین فشار برای اصلاح روبه رو هستند از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، مقام عالی وزارت و مجموعه دولت مورد تأیید قرار گرفته است. در اینراستا روند احداث و آغاز عملیات اجرایی شهرک های جانمایی شده باید در سال جدید مورد پیگیری بیشتر قرار گرفته و مورد های جدیدنیز در دستور کار قرار گیرند تا در نهایت نقطه روشنی برای مردم و ساکنین این مناطق محسوب شوند که دولت، مجموعه وزارت راه وشهرسازی و به تبع از آن شرکت عمران شهرهای جدید فعالانه در مسیر آسوده مندی آنان حرکت کرده و با اجرای طرح ها و برنامه هایمتعدد به تخفیف مشکلات مسکن در مجموعه کلان شهری کمک می کند.

در پایان سالی خوش و پربار را از لحاظ اقتصادی و کیفیت های زندگی برای تمامی همکاران خود در مجموعه شهرهای جدید آرزومندبوده و امید دارم که به یاری خداوند بیماری همه گیر کرونا در سال جدید کاهش یافته و روند زندگی به روال عادی خود بازگردد

لینک کوتاه نوشته
https://www.ntdc.ir/?p=12981
کد خبر
12981
بازدید
21006