در حال حاضر پیش نویسی از قوانین و مقررات شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید موجود نمی باشد.

فرم نظرسنجی پیش نویس قوانین و مقررات