• وزارت راه و شهرسازی
  شهر جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهر جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

شرکت مادر تخصصی عمران شهر های جدید

با توجه به گسترش بی رویه جمعیت کلان شهرها، ترافیک، افزایش قیمت مسکن و تبعات ناشی از آنها، جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا با ایجاد شهرهای جدید در نزدیکی شهرهای مادر جمعیت را به خروج از کلان شهرها تشویق نموده و با تمرکز زدایی صورت گرفته گام بلندی را در راستای راهبردهای اساسی توسعه شهری بردارد. طرح احداث شهرهای جدید، با برنامه ریزی قبلی اواخر سال ۱۳۶۴ به تصویب هیئت وزیران رسید و بعد از چند سال کار کارشناسی، شرکت عمران شهرهای جدید در تاریخ ۲۷ خرداد سال ۱۳۶۸ جهت تحقق اهداف دولت در اسکان پایدار و سرریز جمعیت شهرهای مادر به شهرهای جدید، تشکیل شد و تا کنون با ثبت ۱۷ شرکت عمران در سطح کشور اقدام به ساخت و توسعه شهرهای جدید نموده است.