• وزارت راه و شهرسازی
  شهر جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهر جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

پیگیری شکایات، انتقادات و یا پیشنهادات

لطفا کد پیگیری خود را وارد فرمایید
لطفا دقیقا وارد فرمایید