• وزارت راه و شهرسازی
  شهر جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهر جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

محمود رحیمی

عضو هیأت مدیره

تحصیلات


دکتری مهندسی عمران


پست الکترونیکی

رزومه


فارغ التحصیل:
الف- کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه گیلان سال ۶۹
ب- کارشناسی ارشد مدیریت دولتی موسسه عالی سازمان مدیریت سال ۷۹
ج- کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران سال ۸۴
د- دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران سال ۸۹
ه- دکترای مهندسی عمران دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران سال ۹۶

سوابق کاری:
۱-پنج سال در استانداری کردستان مسئولیت دفتر نظارت بر طرح های عمرانی
۲-۶ سال رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان
۳-از سال ۱۳۸۲ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید اندیشه
۴-در سال ۱۳۸۵ و به مدت یک سال مدیرعامل شرکت مام(امور مربوط به نوسازی و بهسازی بافت قدیم تهران)
۵-از سال ۱۳۸۶ مشغول فعالیت های آموزشی و دانشگاهی بوده ام.

دارای بیش از ۱۰ مقاله علمی- پژوهشی و سابقه راهنمایی و مشاوره بیش از ۵۰ پایان نامه ارشد در رشته های شهرسازی و معماری و در حال حاضر نیز راهنمایی رساله های تعدادی از دانشجویان دکترای مهندسی عمران و شهرسازی را بر عهده دارم.
محمود رحیمی