• وزارت راه و شهرسازی
  شهر جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهر جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید


صادق اکبری

صادق اکبری

عضو هیأت مدیره

صادق اکبری


تلفن: ۰۲۱-۸۸۸-۸۴۱-۶۴
نمابر: ۰۲۱-۸۸۶-۷۲۰-۸۳

کارشناسی علوم اجتماعی، گرایش پژوهشگری از دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده علوم اجتماعی سال ۱۳۷۳- کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی، د ...


از ۱۳۹۶ تا کنون


سوابق کاری
زهره داودپور

زهره داودپور

عضو هیأت مدیره

زهره داودپور


تلفن: ۰۲۱-۸۸۶-۷۲۱-۰۰
نمابر: ۰۲۱-۸۸۸-۸۳۷-۱۴

دکتری شهرسازی


از ۱۳۹۶ تا کنون


سوابق کاری
حسن روانفر

حسن روانفر

عضو هیأت مدیره

حسن روانفر


تلفن: ۰۲۱-۸۸۸-۷۶۶-۷۷
نمابر: ۰۲۱-۸۸۸-۷۶۶-۷۶

کارشناس معماری


از ۱۳۹۵ تا کنون


سوابق کاری
محمود رحیمی

محمود رحیمی

عضو هیأت مدیره

محمود رحیمی


تلفن: ۰۲۱-۸۸۸-۸۹۴-۴۹
نمابر: ۰۲۱-۸۸۸-۸۰۹-۵۲

دکتری مهندسی عمران


از ۱۳۹۶ تا کنون


سوابق کاری