• وزارت راه و شهرسازی
  شهر جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهر جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید


مهندس حبیب اله طاهرخانی

مهندس حبیب اله طاهرخانی

معاون وزیر, رئیس هیات مدیره, مدیرعامل

مهندس حبیب اله طاهرخانی


تلفن: ۰۲۱-۸۸۶-۷۲۰-۸۱
نمابر: ۰۲۱-۸۸۶-۷۲۰-۸۳

کارشناس ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری و منطقه ای) از دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۸۰)


از ۱۳۹۶ تا کنون


سوابق کاری