• وزارت راه و شهرسازی
  شهر جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهر جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی
}

فهرست خدمات

واگذاری واحدهای ساخته شده در محدوده شهرهای جدید

واگذاری واحدهای ساخته شده در محدوده شهرهای جدید

واگذاری واحدهای ساخته شده در محدوده شهرهای جدید ... (ادامه...)

مدیریت بر ساخت انواع پروژه های روبنایی، تأسیساتی و رفاهی

مدیریت بر ساخت انواع پروژه های روبنایی، تأسیساتی و رفاهی

مدیریت بر ساخت انواع پروژه های روبنایی، تأسیساتی و رفاهی ... (ادامه...)

فروش زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده شهرهای جدید

فروش زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده شهرهای جدید

فروش زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده شهرهای جدید ... (ادامه...)

طراحی و مدیریت ساخت سیستم حمل و نقل ریلی

طراحی و مدیریت ساخت سیستم حمل و نقل ریلی

طراحی و مدیریت ساخت سیستم حمل و نقل ریلی (ادامه...)

صدور پروانه تأسیس شهرک

صدور پروانه تأسیس شهرک

صدور پروانه تأسیس شهرک (ادامه...)

صدور پروانه بهره برداری از شهرک

صدور پروانه بهره برداری از شهرک

صدور پروانه بهره برداری از شهرک ... (ادامه...)

صدور پروانه احداث شهرهای جدید خصوصی

صدور پروانه احداث شهرهای جدید خصوصی

صدور پروانه احداث شهرهای جدید خصوصی ... (ادامه...)

رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری مراجعین

رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری مراجعین

رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری مراجعین ... (ادامه...)

حمایت از فناوری های نوین ساختمانی در محدوده شهرهای جدید

حمایت از فناوری های نوین ساختمانی در محدوده شهرهای جدید

حمایت از فناوری های نوین ساختمانی در محدوده شهرهای جدید (ادامه...)

حمایت از پژوهشگران و صاحبان ایده های نو

حمایت از پژوهشگران و صاحبان ایده های نو

حمایت از پژوهشگران و صاحبان ایده های نو ... (ادامه...)

حمایت از پایان نامه های دانشجویی

حمایت از پایان نامه های دانشجویی

حمایت از پایان نامه های دانشجویی ... (ادامه...)

حفظ و حراست اراضی و مستحدثات در محدوده شهرهای جدید

حفظ و حراست اراضی و مستحدثات در محدوده شهرهای جدید

حفظ و حراست اراضی و مستحدثات در محدوده شهرهای جدید ... (ادامه...)

تهیه ی طرح های آماده سازی اراضی در محدوده شهرهای جدید

تهیه ی طرح های آماده سازی اراضی در محدوده شهرهای جدید

تهیه ی طرح های آماده سازی اراضی در محدوده شهرهای جدید ... (ادامه...)

تهیه و تصویب طرح های جامع شهرهای جدید

تهیه و تصویب طرح های جامع شهرهای جدید

تهیه و تصویب طرح های جامع شهرهای جدید (ادامه...)

تهیه و تصویب طرح های تفصیلی شهرهای جدید

تهیه و تصویب طرح های تفصیلی شهرهای جدید

تهیه و تصویب طرح های تفصیلی شهرهای جدید ... (ادامه...)

تعیین ضوابط و استانداردهای ایجاد باغ شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید

تعیین ضوابط و استانداردهای ایجاد باغ شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید

تعیین ضوابط و استانداردهای ایجاد باغ شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید (ادامه...)

تأمین اسناد اتمام و مالکیت مسکن مهر

تأمین اسناد اتمام و مالکیت مسکن مهر

تأمین اسناد اتمام و مالکیت مسکن مهر (ادامه...)

پیگیری جهت استقرار دستگاه های خدمات رسان، دولتی و اجرایی

پیگیری جهت استقرار دستگاه های خدمات رسان، دولتی و اجرایی

پیگیری جهت استقرار دستگاه های خدمات رسان، دولتی و اجرایی ... (ادامه...)

پیگیری بر ایجاد تأسیسات زیربنایی

پیگیری بر ایجاد تأسیسات زیربنایی

پیگیری بر ایجاد تأسیسات زیربنایی ... (ادامه...)

برنامه ریزی و مدیریت بر ساخت و تحویل واحدهای مسکونی

برنامه ریزی و مدیریت بر ساخت و تحویل واحدهای مسکونی

برنامه ریزی و مدیریت بر ساخت و تحویل واحدهای مسکونی ... (ادامه...)