• وزارت راه و شهرسازی
  شهر جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهر جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی
}

کتابهای شرکت عمران شهرهای جدید

افق روشن شهرهای جدید

افق روشن شهرهای جدید

ویژه نامه افق روشن شهرهای جدید با همکاری روزنامه دنیای اقتصاد (ادامه...)

شهرهای هوشمند کره جنوبی

شهرهای هوشمند کره جنوبی

کتــاب شــهرهای هوشــمند کــره جنوبــی در چهــار بخــش اصلــی " شــهرهای جديــد، انــرژی، منابــع آبــی و حمــل و نقــل" بــه توضيــح اقدامــات انجــام شــده در راســتای هوشــمند ســازی شــهرهای مختلــف کــره جنوبــی مــی پــردازد. در هــر کــدام از ... (ادامه...)